• 1
  • 2

Wat Qadash gelooft over God

 

Qadash gelooft, belijdt en werkt vanuit de hieronder genoemde geloofsstellingen, komend uit de traditionele belijdenisgeschriften:

 

  1. Wij geloven in de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  2. Wij geloven in de soevereiniteit van God in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding.
  3. Wij geloven in de Goddelijke inspiratie van geheel de Heilige Schrift (de 39 boeken van het Oude Testament en de 27 boeken van het Nieuwe Testament) en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart. Wij geloven dat de Bijbel spreekt met absoluut gezag, ook waar Hij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur.
  4. Wij geloven in de universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.
  5. Wij geloven dat alleen Christus waarlijk God en mens is; dat Hij de enige middelaar is tussen God en mensen; dat er geen redding is door een ander evangelie, persoon of proces; dat de zondaar verlost wordt door het vergoten bloed van Jezus Christus, en uit genade gerechtvaardigd wordt, niet door werken, maar door geloof in Hem. Wij geloven in de maagdelijke geboorte van Christus, Zijn zondeloos leven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, en Zijn persoonlijke wederkomst met macht en heerlijkheid.
  6. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degene die verloren gaan, tot het eeuwige oordeel.
  7. Wij geloven in het werk van God de Heilige Geest, die het denken verlicht, de wedergeboorte bewerkt en in de gelovige woont. De gelovige is verantwoordelijk om in de kracht van de Heilige Geest een heilig en toegewijd leven te leiden en te getuigen van en te werken voor de Heere Jezus Christus. De soevereiniteit van God sluit deze verantwoordelijkheid niet uit.
  8. Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus. Christus is het Hoofd van de Gemeente. De gelovigen zijn krachtens Zijn bevel geroepen om God in de wereld te eren en te dienen, Zijn waarheid te verkondigen en te verdedigen, Zijn karakter ten toon te spreiden, en de realiteit van Zijn koninkrijk door middel van de persoonlijke levensstijl, altijd en overal, zichtbaar te maken.

Afdrukken E-mailadres