• 1
 • 2

Wat Qadash gelooft over God en de Bijbel

 

De medewerkers van Qadash leven en werken vanuit de centrale waarheden van het christendom, zoals geopenbaard in de Bijbel, waaronder:

 

 1. De eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest in de Godheid.
 2. De soevereiniteit van God in de schepping, openbaring, verlossing en laatste oordeel.
 3. De goddelijke inspiratie en volledige betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, de Bijbel, zoals oorspronkelijk gegeven, en zijn hoogste gezag in alle zaken van geloof en gedrag.
 4. De universele zondigheid en schuld van alle mensen sinds de val, waardoor ze onderworpen zijn aan Gods toorn en veroordeling.
 5. Verlossing van de schuld, boete, heerschappij en vervuiling van de zonde, uitsluitend via de offerdood (als onze vertegenwoordiger en plaatsvervanger) van de Heere Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God.
 6. De lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood en Zijn hemelvaart en zitten aan de rechterhand van God de Vader.
 7. De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte.
 8. De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God door het geloof alleen.
 9. De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige.
 10. De ene heilige universele Kerk, die is het lichaam van Christus en waaraan alle ware gelovigen behoren.
 11. De verwachting van de persoonlijke wederkomst van de Heere Jezus Christus.

Afdrukken E-mailadres